Friday, 27 April 2018

CELIK MAKLUMAT: HUBUNGKAIT KEPENTINGAN TEKNOLOGI DAN MAKLUMAT TERHADAP PELAJAR


Oleh: Mohd Hafiz Bin Abdul Salam

Dunia hari ini merupakan dunia yang sangat mencabar bagi masyarat. Cabaran datang dari pelbagai sudut iaitu berkaitan ekonomi, sosial, perundangan, pendidikan, cara hidup dan banyak lagi. Pendidikan juga tidak terlepas dari masalah ini. Artikel ini akan saya fokuskan kepada isu yang berkaitan dengan celik maklumat dikalangan pelajar. Sebelum kita pergi lebih jauh, saya ingin mengajak pembaca untuk memahami apa itu maklumat. Secara umumnya, maklumat merujuk kepada data, bahan dan pengetahuan di mana maklumat tersebut mestilah relevan, boleh dipercayai, boleh difahami dan dapat membantu mengurangkan ketidakpastian seseorang. Menurut Byerly et al. (1999) pula, pelajar yang celik maklumat seharusnya bukan sekadar mampu mengakses sumber maklumat dengan cekap semasa proses pengumpulan maklumat, bahkan mampu menilai maklumat secara kritis serta dapat menggunakan maklumat tersebut dengan tepat dan kreatif bagi pelbagai tujuan. Selain itu, maklumat juga adalah suatu data yang tersusun dalam satu struktur yang mempunyai makna yang relevan, boleh dipercayai, boleh difahami, lengkap dan tepat.

Dalam erti kata lain maklumat adalah sangat signifikan kepada manusia dalam kehidupan ini. Melalui maklumat manusia boleh mereka cipta suatu yang dapat memudahkan mereka dalam menjalankan aktiviti harian. Oleh sebab itu, proses penyimpanan maklumat sangat penting. Maklumat perlu di uruskan dan disimpan bagi memudahkan pencarian apabila diperlukan. Pada masa sekarang, pelbagai agensi yang menguruskan maklumat seperti perpustakaan, arkib, muzium, galeri dan sebagainya. Pada masa ini juga terdapat satu lagi sumber maklumat yang tidak kurang pentingnya iaitu sumber diatas talian sebagai contoh e-book, e-jurnal, online databases dan sebagainya. Sumber atas talian ini semakin hari semakin berkembang selaras dengan perkembangan teknologi jaringan (network) dan internet. Malaysia secara langsung juga terkesan dengan perkembangan ini.

Seterusnya kita pergi pula kepada definisi teknologi. Masyarakat biasanya akan mengaitkan teknologi dengan sesuatu yang dapat memudahkan kehidupan seharian mereka. Biasanya ia juga akan dikaitkan dengan hasil ciptaan terbaru oleh seseorang samaada dengan menggunakan kos yang tinggi atau sebaliknya. Mengikut kamus dewan edisi keempat, teknologi adalah aktiviti atau kajian yang menggunakan pengetahuan sains untuk tujuan praktikal dalam industri, pertanian, perubatan dan sebagainya. Robert F. (2007) pula menambah teknologi adalah suatu pengetahuan dan alatan ciptaan manusia yang digunakan untuk menyelesaikan masalah kehidupan. Manakala untuk mengaitkannya dengan tajuk artikel ini yang berkaitan maklumat, saya akan sertakan sekali definisi teknologi maklumat daripada Williams dan Sawyer (2003) dimana teknologi maklumat adalah satu teknologi yang membenarkan gabungan komputer dengan jalur komunikasi tinggi yang boleh membawa data, suara dan video. Dengan semua kemampuan teknologi ini, segala informasi dapat dicapai hanya dihujung jari dalam tempoh yang sangat cepat.

Pada masa ini, dunia sekarang sedang beralih kepada revolusi industri 4.0 iaitu industri yang menggunakan kecanggihan teknologi mesin, sistem pintar (intelligent system) dan jaringan internet (network) dalam setiap penghasilan produk dan perkhidmatan mereka. Rajah 1, dibawah menunjukkan secara ringkas revolusi perindustrian yang telah berlaku dari dahulu sehingga sekarang.

Rajah 1: Revolusi Perindustrian DuniaRevolusi ini bukan sahaja berlaku kepada sektor perindustrian semata-mata tetapi ia juga terkait rapat dengan revolusi maklumat. Dewasa ini, maklumat yang merupakan sumber yang terpenting dalam kehidupan masyarakat yang bertamadun. Manusia sanggup melakukan bermacam perkara bagi mendapatkan maklumat yang tepat berdasarkan kehendak dan keperluan masing-masing. Revolusi ini juga bakal membawa kepada perubahan secara menyeluruh dan mendadak kepada cara hidup manusia, cara bekerja dan cara melihat dunia secara global. Revolusi ini sedang bergerak sekarang, pemangkin utama revolusi maklumat ini ialah teknologi maklumat (IT) yang berkaitan dengan komputer dan telekomunikasi. Negara kita juga telah melihat perkara ini sebagai peluang membangunkan Negara. Kemunculannya dapat memenuhi kehendak negara dalam membina generasi berilmu dan bermaklumat. Justeru, negara yang sedang membangun seperti Malaysia seharusnya memastikan generasi pekerja dan pelajarnya celik maklumat seawal mungkin. Ini kerana generasi yang didedahkan dengan maklumat dan teknologi maklumat dari peringkat awal dapat menjadikan negara ini sebuah negara yang bertambah maju dan lebih berdaya saing. Berdasarkan statistik yang diperolehi daripada International Telecommunications Union (ITU) pada 2017, seramai 3.6 bilion masyarakat dunia menggunakan Internet dengan sejumlah 71% darinya adalah pengguna remaja yang berumur diantara 15-24 tahunan.

Oleh yang demikian, dalam memastikan sistem pendidikan negara kita tidak ketinggalan satu inisiatif telah diambil oleh Kementerian Pendidikan Tinggi (KPT) melalui Universiti Awamnya supaya dapat meningkatkan penyelidikan dalam mewujudkan kursus-kursus baru bagi memenuhi keperluan industri dan pasaran pekerjaan masa ini. Ini juga bagi memastikan setiap graduan dapat dilengkapkan dengan ilmu dan maklumat yang terkini bagi bersaing untuk menambah nilai kepada seseorang pelajar dalam mendapatkan pekerjaan. Ini kerana seorang individu yang cekap, tidak kira sama ada seorang itu adalah seorang pelajar, profesional atau seorang pekerja semestinya berupaya mengenalpasti keperluan-keperluan maklumatnya dengan tepat. Dalam kata lain, mereka tahu bagaimana untuk mengesan, mengakses, mendapat semula, menilai, menyusun dan menggunakkan maklumat itu. Seseorang itu perlu tahu bagaimana memperolehi manfaat daripada maklumat yang telah dikumpulkan untuk menjadi seseorang yang celik maklumat (Lau, 2006).

Justeru, semua pelajar samaada di peringkat rendah dan menengah perlu mengetahui kemahiran tambahan ini untuk bersaing dalam dunia era teknologi maklumat ini iaitu celik maklumat selain daripada kemahiran serta kepakaran dalam bidang masing-masing. Ciri-ciri pelajar yang celik maklumat ini adalah seperti berikut;

1.  Mempunyai kefahaman asas untuk mencari dan mengumpul maklumat;
2.  Boleh menggunakan komputer sebagai satu alat bagi kegunaan harian dan juga pekerjaan;
3. Boleh berinteraksi dengan komputer dan menggunakan aplikasi terkini seperti aplikasi berbentuk multimedia dan aplikasi internet; dan
4.  Memahami implikasi sosial yang disebabkan oleh teknologi maklumat pada masa kini dan akan datang.

Dengan adanya ciri-ciri seperti diatas, seorang pelajar itu dijangka mampu meneroka dunia maklumat dengan lebih berkeyakinan dan kewaspadaan yang bijaksana. Ini adalah sangat penting pada era letusan dan globalisasi maklumat agar sistem penilaian kita terhadap sesuatu maklumat lebih tersusun dan mantap serta dapat menjamin masa depan kerjaya dan kehidupan yang lebih baik. Memang diakui pada zaman teknologi maklumat ini, aspek teknologi ini tidak dapat diasingkan daripada realiti hidup bermaklumat. Sudah tentu sekali sesiapa yang celik maklumat harus tahu mengendalikan komputer, mencapai internet, menelusuri maklumat dalam talian dan banyak lagi. Semuanya ini juga bagi mempertingkat kemampuan dan kemahiran mendapatkan maklumat bagi seseorang.

Secara kesimpulannya, seseorang pengguna maklumat mungkin sangat mahir mencari maklumat menerusi pelbagai enjin carian terkini tetapi apabila dia tidak dapat menggunakan maklumat tersebut dengan tepat dan berkesan maka dia belum layak digelar seorang yang celik maklumat. Justeru, maklumat dan pengetahuan yang diperolehi seharusnya dapat mengembangkan kemampuan kita dalam berinteraksi dengan dunia di sekeiling kita. Proses pembelajaran ini hendaklah berterusan sehingga ke akhir hayat. Ini kerana pembangunan teknologi baru tidak akan terhenti selagi masih ada kehidupan dan permasalahan di dunia ini yang membuatkan manusia akan mempelajari sesuatu dan menambahbaik ilmu yang baru setiap hari.

Rujukan

Byerly, Greg and Brodie, Carolyn S. (1999). Information Literacy Skills Models: Defining

the Choices. In Learning and Libraries in an Information Age. Principles and Practice, ed. Barbara K. Stripling, Englewood: Littleton: Libraries Unlimited, p.5482.

Facts And Figures ICT (2017). Access on 2 April 2018 at https://www.itu.int/en/ITUD/Statistics/Documents/facts/ICTFactsFigures2017.pdf

Kursus-Kursus Baharu Hadapi Revolusi Industri 4.0 (2018). Access on 3 April 2018 at
https://www.bharian.com.my/berita/pendidikan/2018/01/379067/kursusbaharu-hadapi-revolusi-industri-40

Lau J. (2006), Guidelines on Information Literacy for lifelong learning - IFLA, Veracruz

Robert Friedel (2007). A Culture of Improvement: Technology and the Western
Millennium, University of Maryland historian Robert. pg.1

Williams dan Sawyer (2003). Using Information Technology: A Practical Introduction to
Computers and Communications. London: Career Education

Tuesday, 20 February 2018

SEJARAH RINGKAS NEGERI SELANGOR


Negeri Selangor wujud sebagai sebuah kerajaan berpolitik kira-kira 200 tahun yang lalu. Dari segi sejarah, Klang merupakan salah satu tempat yang terpenting di klang. Klang telah dijajah oleh Raja Chulan dan India. Ia juga di sebut sebagai jajahan Majapahit dan Melaka. Seperti diketahui, Melaka telah jatuh ketangan Portugis pada tahun 1511 dan kemudiannya Belanda pada 1641. Kira-kira satu setengah abad berikutnya orang-orang Bugis telah memulakan pemerintahan Negeri Selangor.

Orang-orang Bugis terkenal sebagai ahli pelayaran dan perdagangan yang terkenal dan pejuang yang berani. Mereka berasal dari Makasar di Selatan Sulawesi. Kemasyhuran orang-orang Bugis menjadi ancaman kepada keselamatan dan monopoli perdagangan orang-orang Belanda di Hindia Timur. Pada tahun 1666 – 1667, Belanda telah menyerang Makasar. Ini menyebabkan orang-orang Bugis terpaksa berhijrah ke lain-lain bahagian di kepulauan Melayu. Menjelang awal 1681 ramai saudagar-saudagar Bugis telah bermastautin di Kuala Sungai Klang dan Sungai Selangor.

Abad ke 18 dikatakan abad orang Bugis dalam sejarah Melayu. Mereka berjaya mempengaruhi kesultanan Johor dan berkembang hingga ke Perak dan Kedah. Merekalah yang mengasaskan kesultanan Negeri Selangor diantara tahun 1743 – 1780. Raja Lumu anak Daeng Chelak telah dilantik menjadi Yang Di Pertuan Negeri Selangor yang pertama dengan gelaran Sultan Salahuddin. Kuala Selangor dijadikan Ibu Negeri hingga ke pemerintahan Sultan Abdul Samad (1857-1898) di mana Ibu Negeri kemudiannya dipindahkan ke Jugra.

Perkembangan pengaruh Bugis di Barat Semenanjung Tanah Melayu telah menyebabkan orang Belanda dan orang-orang Melayu tempatan (terutama orang-orang Johor) bersatu untuk menentang Bugis. Kekuatan Bugis sukar digugat yang akhirnya ia berjaya menguasai Riau antara tahuan 1760 – 1784. Kedudukan Sultan Salahuddin sebagai pemerintah Negeri Selangor telah diiktiraf iaitu apabila ia berkahwin dengan anak saudara Sultan Perak keturunan keluarga Diraja Melaka. Beberapa tahun berikutnya anak perempuan Sultan Salahuddin berkahwin pula dengan putera Sultan Kedah yang kemudian menjadi Sultan Kedah dan dalam tahun 1778 bergelar Sultan Abdullah.

Sultan Salahuddin mangkat dalam tahun 1780. Ia digantikan oleh puteranya Sultan Ibrahim. Pada tahun1784 Raja Haji yang menjadi Yamtuan Muda Riau telah sekali lagi menyerang Belanda. Sultan Ibrahim telah membantu bapa saudaranya Raja Haji menyerang orang-orang Belanda yang berpusat di Melaka. Dalam peperangan ini Raja Haji telah terbunuh. Berikutan dengannya orang-orang Belanda menghalakan serangannya pula ke kubu Sultan Ibrahim di Kuala Selangor. Sultan Ibrahim tewas dan dan berundur ke Pahang. Setelah berjaya menawan Kuala Selangor, Belanda melengkapkan tenteranya di situ untuk mengawal eksport bijih timah di Negeri Selangor.

Dalam tahun 1785, Sultan Ibrahim bersam-sama dengan orang Melayu Pahang menyerang pihak Belanda. Mereka dapat menguasai kembali kubu di Kuala Selangor itu. Akhirnya satu perjanjian ditandatangani antara Sultan Ibrahim dengan Belanda dimana hasil bijih dari Selangor hendaklah di jual kepada pihak Belanda. Dengan adanya perjanjian tersebut ancaman dari Belanda telah berhenti buat sementara waktu. Pada tahun 1795, Inggeris telah menguasai Melaka iaitu waktu peperangan Napoleon.

Selangor di awal abad ke 19 merupakan negeri yang kuat dan aggresif. Sultan Ibrahim mempunyai keperibadian yang dinamik. Ketiadaan orang-orang Belanda di Melaka memberinya peluang untuk mengembangkan kuasanya di Perak dan menguasai negeri itu di bawah kuasa tentera selama dua tahun (1804 – 1806). Dalam tahun 1818, kerajaan British memulangkan Melaka kepada Belanda. Oleh kerana tidak ingin melihat ancaman dari Belanda lagi. Sultan Ibrahim dan pegawai-pegawai Inggeris di Pulau Pinang telah menandatangani satu perjanjian dikenali sebagai ‘Perjanjian Cracroft’, tetapi perjanjian ini telah menakutkan Belanda. Belanda juga mengingatkan Sultan Ibrahim tentang perjanjian yang pernah dibuat dulu. Akhirnya pada tahun 1824, Belanda terpaksa keluar daripada Semenanjung Tanah Melayu berikutan dengan perjanjian Inggeris – Belanda.

Seterusnya Sultan Mohamed ialah Raja ketiga memerintah Negeri Selangor iaitu dari 1826 hingga 1857. Ketiga-tiga Raja Selangor yang awal ini mangkat dan dimakamkan di Bukit Selangor (Bukit Melawati). Manakala Raja Selangor keempat Sultan Abdul Samad memerintah mulai tahun 1859 di mana pusat pemerintahannya telah berpindah dari Kuala Selangor ke Jugra, Kuala Langat dan kemudiannya berpindah ke Klang.

Pada bulan disember 1874, orang British yang telah mengamalkan dasar campur tangan dan menubuhkan Sistem Residen (Residensi) dengan J.G. Davidson sebagai Residen Pertama Selangor manakala Frank Swettenham sebagai Penolong Residen Selangor yang pertama. British juga telah memindahkan Ibu Negeri Selangor dari Klang ke Kuala Lumpur yang merupakan pusat pertambahan penduduk dan aktiviti ekonomi.

Dari sejak itu hinggalah tertubuhnya Wilayah Persekutuan pada 1 Februari 1974, Kuala Lumpur telah menjadi Ibu Negeri Selangor. Kemudiannya pada 7 Disember 1978, Kerajaan Negeri telah mengistiharkan Shah Alam sebagai Ibu Negeri Selangor yang baru.
    SUMBER:
Arkib Korporat MAIS

Thursday, 3 August 2017

PENUBUHAN KERAJAAN NEGERI SELANGOR SELEPAS PERANG: PERANAN RAJA UDA BIN RAJA MUHAMMAD – SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI SELANGOR YANG PERTAMA

Pada 21 Januari, 1948 perjanjian Persekutuan Tanah Melayu dan Perjanjian Negeri Selangor telah ditandatangani di antara pegawai-pegawai Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri bagi pembentukan Negeri Selangor.

Pada 01 Februari 1948, pengumuman rasmi tentang perkara ini telah dibuat oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan setelah perlembagaan tersebut diterima oleh Kerajaan Negeri Selangor.

Bagi memastikan pentadbiran Kerajaan Negeri Selangor dapat berjalan lancar, Dato’ Hamzah bin Abdullah M.C.S telah dilantik menjadi Menteri Besar yang pertama dan Raja Uda bin Raja Muhammad, M.C.S. telah dilantik menjadi Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor yang pertama.

Selaras dengan itu, sebuah Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri “Executive Council” dan sebuah Majlis Mesyuarat Negeri “State Council” telah ditubuhkan. Raja Uda bin Raja Muhammad bertanggungjawab dalam merancang dan menubuhkan Kerajaan Negeri Selangor. Gambar dibawah menunjukkan keahlian Majlis Mesyuarat Negeri Selangor yang pertama (1948).

Pengalaman beliau sebelum itu yang telah dilantik dalam Perkhidmatan Pentadbiran Melayu sejak Oktober 1910 telah membantu beliau bagi melaksanakan tugas tersebut. Beliau merupakan seorang pegawai yang berkebolehan dan berpengalaman dan telah menyandang beberapa jawatan yang penting antaranya:

i)           dilantik sebagai Pemangku Penolong Pegawai Daerah, Ulu Langat pada tahun 1918;

ii)    dilantik sebagai Majistret Kedua dan Pertama Kuala Lumpur pada tahun 1924 – 1926 dan pelantikan kali kedua pada tahun 1928-1929;

iii)         dilantik sebagai Deputy Chairman Kuala Lumpur Sanitary Board pada tahun 1930;

iv)          dilantik sebagai Pegawai Daerah Kuala Lumpur pada tahun 1933-1936;

v)            dilantik sebagai Pemungut Hasil Tanah, Kuala Lumpur pada tahun 1938; dan

vi)           pernah berkhidmat di Negeri Sembilan dan Negeri Pahang.

Beliau juga menghadapi cabaran dalam merealisasikan hasrat penubuhan Kerajaan Negeri Selangor ini. Antaranya dua (2) cabaran utama beliau adalah;

i)    Keadaan ekonomi Negeri Selangor yang masih dalam proses pemulihan akibat daripada pemerintahan Jepun dan agak perlahan ketika negara ini ditadbir oleh Pentadbiran Tentera British; dan

ii)    Kemajuan dalam pembangunan yang agak lambat untuk dicapai disebabkan penentangan terhadap Malayan Union.

Melihat kepada kredibiliti yang telah ditunjukkan oleh Raja Uda, beliau telah dilantik sebagai Menteri Besar Selangor apabila Dato’ Hamzah bersara pada bulan Julai 1949 hingga tahun 1953. Atas ketokohan yang ditunjukkan dalam memimpin kerajaan Negeri Selangor, beliau telah dipilih untuk menyandang jawatan sebagai Pesuruhjaya Tanah Melayu di United Kingdom.

Walaubagaimanapun, peminjaman tersebut bukanlah untuk tempoh yang lama memandangkan atas kepentingan tugas dan pembangunan negeri Selangor beliau telah dilantik untuk menyandang semula jawatan Menteri Besar Selangor pada bulan November 1954.

Sepanjang menyandang jawatan tersebut, beliau telah menyelia pentadbiran dengan teratur dan rapi, adil dan bijaksana dalam menangani masalah yang timbul dan meningkatkan perkembangan ekonomi di Selangor yang secara tidak langsung telah memberikan manfaat kepada pembangunan di Negeri Selangor. Pada bulan Ogos 1955, beliau telah dipilih untuk menyandang jawatan ‘Speaker’ Majlis Mesyuarat Persekutuan dan terus diberikan kepercayaan untuk menyandang jawatan tersebut sehinggalah Malaysia mencapai kemerdekaan.

Ketokohan yang ditunjukkan oleh beliau juga telah melayakkan beliau untuk diberikan augerah oleh Kerajaan British C.B.E, C.M.G dan K.B.E yang membawa gelaran Sir. Sebagai tanda penghargaan atas jasa yang dicurahkan, Raja Uda telah dianugerahkan dengan gelaran ‘Tun’ iaitu gelaran tertinggi sekali di Malaysia semasa beliau dilantik menjadi Gabenor Pulau Pinang pada tahun 1985.

Sumbangan dan jasa yang telah dicurahkan oleh Raja Uda telah menjadikan namanya diabadikan di sebuah kampung di Klang iaitu Kampung Raja Uda, Klang, sebuah masjid di Shah Alam iaitu Masjid Jamek Raja Tun Uda, Seksyen 16, Shah Alam dan juga nama jalan iaitu Jalan Raja Uda, Kampung Baru, Kuala Lumpur.

Ketokohan, keperibadian mulia dan kebijaksanaan beliau dalam mentadbir negeri Selangor telah menjadikan negeri Selangor telah mencapai kemajuan yang lebih cepat berbanding dengan negeri-negeri yang lain di Malaysia.

Sumber:

- Arkib Korporat MAIS

- Perbadanan Perpustakaan Awam Selangor (PPAS)